Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πολύ μικρών επιχειρήσεων