Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π)

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΛΟΤ 212/2019