ΕΣΟΔΑ

Ν. 5960/1933 ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

Ν. 2859/2000 ΦΠΑ

Ν. 3190/1955 ΕΠΕ